Hedvig Åkesson, toppkandidat i kommunvalet.

Kristdemokraterna ställer upp i valet för att arbeta för att stat, region och kommun återupprättar sina kärnverksamheter. Grundläggande välfärd och trygghet. Vi vill motverka ovarsam hantering av skattemedel och prioritera kärnverksamheten i Lunds kommun.

Våra viktigaste tre punkter i valet är:

1. TRYGGHET FÖR ÄLDRE
Äldreomsorg måste vara en hög prioritering för alla kommunpolitiker. KD vill införa en äldreboendegaranti för dig över 85 som är i behov av plats på äldreboende. Antalet personal per hemtjänsttagare ska minska så att man får en relation till den som kommer till ens hem. Inför ett maxtak för hur många olika personal som kan besöka en hemtjänsttagare under en tvåveckorsperiod. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska bekämpas. Kommunen ska erbjuda larm och övervakning i hemmet för äldre som behöver det.

2. TRYGGHET PÅ GATOR OCH TORG
Utöka övervakningen på osäkra platser. När polisen inte räcker till får kommunen använda ordningsvakter. Tillgodose bättre belysning på gång- och cykelstråk. Röj sly. Mer kameraövervakning på gator och torg.

3. TRYGGHET I SKOLAN
Inför en elevhälsogaranti. Vid behov ska en elev få kontakt med elevhälsan samma dag. Agera kraftfullt mot mobbing och andra kränkningar. Flytta på de som plågar andra – inte offren. På samma sätt som i övriga samhället måste ansvar utkrävas i större utsträckning.