TRYGGHETSBOENDE

Kristdemokraternas förslag, genom Birgitta Svensson, ledamot i Vård och omsorgsnämnden, att tillskapa Trygghetsboende för äldre i Trelleborgs kommun tillstyrktes av samtliga partier i Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj.

Förslaget till beslut var att förslå kommunfullmäktige att skyndsamt ta initiativ till byggandet av trygghetsboende för äldre i Trelleborgs kommun

Att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att planera för verksamheten i nämnda trygghetsboende.

Regeringen har beslutat att nuvarande investeringsstöd för särskilda boenden även ska kunna lämnas till så kallade trygghetsbostäder för äldre. Syftet är att utöka utbudet av bostäder som är lämpliga och attraktiva för äldre som vill förändra sitt boende. Trygghetsboenden är tänkta att överbrygga glappet mellan vanligt boende och det  särskilda boendet med heldygnsomsorg i syfte att fördröja behovet av särskilt boende.

Det är också god kvalitet för den enskilde som kan erbjudas en boendeform där man bor självständigt en ”vanlig lägenhet” samtidigt som behov av trygghet och social gemenskap kan tillgodoses. I ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal, trygghetslarm och personal med uppgift att initiera gemensamma aktiviteter och gemensamma måltider.

Personal ska finnas tillgänglig vissa dagar/tider i veckan och bekostas av kommunen eftersom det är en viktig del i kommunens förebyggande arbete.

För den som behöver vård och omsorg tillgodoses det genom hemtjänst och hemsjukvård på samma sätt som i ordinärt boende.

Nu hoppas vi att detta blir verklighet snarast möjligt.

Kristdemokraterna i Trelleborg