familjrost

Vår politik

Kristdemokraterna i Skåne är familjens röst i den skånska politiken. Våra politiska förslag grundar sig i en förvissning om att de små gemenskaperna, familjen, nära relationer, är basen för ett tryggt och fritt samhälle. Vi behöver starkare värderingar om vad som är rätt och fel i samhället, inte minst i skolan. Fler poliser och starkare försvar behövs för att våra familjer ska känna sig säkra. Ekonomiskt ansvarstagande behövs också för ett familjevänligt och dygdigt samhälle, liksom för att möjliggöra en stabil välfärd. Vilka vi är som människor, bortom hudfärg, kön och ålder, ska vara det som värdesätts. Inte vilken kvot vi fyller.

Vård- och välfärdsfrågor är hjärtefrågor för Kristdemokraterna. Det är framför allt det vi ägnar oss åt i regionpolitiken. Inte minst då Region Skåne ansvarar för den skånska hälso- och sjukvården (som är cirka 90% av organisationens budget) och den regionala och lokala kollektivtrafiken (Skånetrafiken). Region Skåne har även ett ansvar för regional utveckling av tillväxt och kultur.

Region Skåne styrs i minoritet av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Kristdemokraterna är i opposition, men på grund av styrets minoritet kan vi få igenom politik. Sedan 2015 har vi bland annat fått igenom:

 • Kontaktssjuksköterska för alla cancerssjuka
 • Utökade medel till vård i livets slutskede
 • Minst en äldre- respektive familjecentral i varje skånsk kommun till 2016
 • Utökning av första linjen-mottagningar för unga med psykiska besvär ska genomföras, med stärkt föräldrastöd på mottagningarna
 • Unga inom akutpsyk. garanteras en fast kontaktperson efter första besöket
 • Ungdomsmottagningarnas öppettider ska anpassas bättre till ungas skolgång och arbete genom mer kvälls- och helgöppet
 • Minskad administration för sjukvårdspersonalen

Vi har även drivit igenom en utvärdering av den skånska ambulanssjukvården. Genom att vi fick gehör för en motion har vi fått Region Skåne att gå med på att förutsättningslöst utvärdera fördelar och nackdelar med att driva ambulanssjukvården i offentlig kontra privat regi. Här är patientens och personalens upplevelser särskilt viktiga. Idag drivs tre av fyra ambulansdistrikt i Skåne av företag, medan ett drivs av Region Skåne. Det ger möjlighet till jämförelse av för- och nackdelar med olika driftsformer. Utvärderingen ska vara klar under 2016. Slutligt beslut om driftsform fattas troligen under 2017.

Just nu kämpar vi för att rädda den palliativa vården i Trelleborg, som tillfälligt lagts ned av S och MP, som just nu utreder om den ska läggas ned permanent. Vården i livets slutskede är ytterst en fråga om värdighet och är alltid prioriterad av Kristdemokraterna.

 

Vården har företräde

Att presentera löften till väljarna är inte särskilt svårt. Alla partier gör det i val efter val. Desto svårare är att redovisa hur man som parti ser på prioriteringar. Hur agerar man om det ekonomiska läget blir tufft? Vi kristdemokrater tycker det är självklart att de skånska väljarna ska få svar på även detta.

Region Skånes senaste budget omfattar ungefär 39 miljarder kronor. Ansvarsområdena är många. Sjukvård, folkhälsa, kollektivtrafik, miljöstrategier, regionala tillväxtsatsningar, kultur och event tillhör några av dem. Skattepengar ska hanteras varsamt. Vår grundinställning är att skattehöjningar ska undvikas i möjligaste mån. Vi politiker är satta att ta ansvar. Kostnader och effektivitet måste ständigt ses över – särskilt innan man vänder sig till medborgarna för högre skatt. 2014 tvingades vi höja skatten för att finansiera satsningar på vården. Vår åsikt är att inga fler skattehöjningar ska ske under nästa mandatperiod.

Alla Region Skånes ansvarsområden är viktiga. Men om budgeten är knapp, ska sjukvården ha företräde. Vi kristdemokrater är beredda att tillfälligt frysa budgetarna för andra områden om det krävs för vårdens finansiering. Kostnader för administration, bolag och bidrag ska kontinuerligt ses över. Vården är helt enkelt viktigast.

Det är inte detsamma som att sjukvården ska ha frisedel från kostnadsöversyn. Prioriteringar behöver också göras inom ramen för sjukvården så att de med störst behov säkras bästa möjliga vård. Med en åldrande befolkning och en medicinsk-teknisk utveckling som går i rasande takt, blir detta extra angeläget. Vi kristdemokrater vill därför tillsätta ett prioriteringsråd med experter och politiker. Uppgiften blir att bedöma vad som ska subventioneras, prioriteras upp och prioriteras bort inom den offentligt finansierade skånska vården. Allt för att säkra att de sjukaste skåningarna ges vård först.

 

Vad vi vill – sammanfattning:

 • Vården har företräde. Om ekonomin är knapp ska vården prioriteras först. Andra budgetar kan tillfälligt frysas om det krävs för vårdens finansiering.
 • Fler läkarbilar- också för barnfamiljer. Minskade väntetider för läkarbesök i hemmet eller på äldreboendet. Även barnfamiljer ska få hembesök av läkare när så behövs.
 • Barn och ungas psykiska hälsa. Personlig lots för unga vuxna i akutpsykiatrin. Unga med självmordstankar ska garanteras snabb uppföljning efter första besöket. Etablera Första Linjen- mottagningar mot ungas psykiska ohälsa på fler orter. Minst en familjecentral i varje skånsk kommun.
 • Hälso- och sjukvård för äldre. Sprid Hälsostadskonceptet till fler sjukhus för att få gemensamma vårdplatser mellan kommun och region. Minst 60 äldrevårdcentraler år 2018. Ge alla med fler än fyra läkemedel kontinuerliga läkemedelsgenomgångar.
 • Förlossningsvård. Inför en intern förlossningspeng för att garantera rätt resurser till förlossningsvården.
 • Valfrihet och patientmakt. Inför fler vårdval. Utred möjligheten att som patient få lista sig hos en särskild läkare – inte bara vårdcentral.
 • Närmare vård. Fler specialister och bättre öppettider på kvällar och helger på vårdcentralerna. Bygg ut den avancerade hemsjukvården så att den som vill kan få vårdas nära familj och anhöriga.
 • Snabbare vård. Akutmottagningar ska bemannas av akutläkare för snabbare flöden. Inför en ny vårdgaranti med en yttre tidgräns på 120 dagar för hela vårdkedjan (idag 187 dagar).
 • Ambulans. Utred för- och nackdelar med att ta tillbaka all ambulanssjukvård i egen regi. Införskaffa ambulanshelikopter för Södra sjukvårdsregionen.
 • Vården i livets slutskede. Bygg ut och säkra den palliativa vården. Gör den jämlik över hela Skåne.
 • Personal. Låt vårdpersonal vara vårdpersonal- anställ fler medicinska sekreterare och förbättra IT-systemen för att minska den administrativa bördan.Inför verksamhetsintegrerad akademisk specialistutbildning för sjuksköterskor.
 • Kollektivtrafik och infrastruktur. Fler mötesseparerade vägar för bättre trafiksäkerhet.
 • Fyrspårig järnväg mellan Malmö och Hässleholm. Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Införa fler direktlinjer med konceptet Pågatåg Express.
 • Värdighetsgaranti och valfrihet inom färdtjänsten. Förbättra färdtjänsten genom kravlista om bland annat värdigt bemötande och god lokalkännedom. Låt resenären själv välja utförare.

Vårt valmanifest från 2014 finns här: Värdighet och valfrihet

Läs mer om vår politik på nationell nivå här: Vår politik