Birgitta Södertun (KD)

Här följer en förkortad version av Birgitta Södertuns (KD) anföranden i den särskilda debatten om otryggheten som idag ägde rum vid Skånes regionfullmäktige:

När otryggheten breder ut sig krävs en fast grund att stå på. En debatt om trygghet måste se till familjeperspektivet för att bli relevant. Varför då? Jo, för vi vet att sambanden är tydliga. Barn som får växa upp i starka familjer, som får tid, som får kärlek, som får fostran och moralisk vägledning– är också tryggare barn.

Vi vet att en stark anknytning till föräldrarna förebygger risken för unga att dras in i brottslighet. Vi vet att stark anknytning ökar chansen för goda studieresultat. Och vi vet att en stark anknytning och trygga familjevillkor minskar risken för psykisk ohälsa.

Ur ett Region Skåne- perspektiv har vi två ansvar här:

  1. Vi ska inte lägga hinder för familjernas frihet och egna ansvarstagande. Därför måste skattetrycket hållas så lågt som möjligt.
  2. Vi ska erbjuda ett tillgängligt och kvalificerad stöd till familjer som behöver det.

Här är familjecentralerna oerhört viktiga. Där motarbetas problem tidigt. Där rätas frågor ut, i samverkan med kommunerna. Där stärks föräldrarna i sin roll. Det är med hänsyn till barnens och därmed samhällets trygghet som dessa förebyggande insatser måste prioriteras högre än idag. När vi styrde fördubblades antalet familjecentraler i Skåne. Men nu står det still. Trots beslut om minst en i varje kommun så saknas det i ungefär hälften. Här krävs skärpning, för trygghetens skull.

Tillgången på stöd och hjälp mot psykisk ohälsa är ett annat orosmoment. Våra första linjen-mottagningar ger barn och föräldrar ett samlat stöd i ett tidigt skede, innan problemen växer sig större. Konceptet har ett tydligt familjeperspektiv, men lider av dålig tillgänglighet. Oron växer, och köerna växer. Bara två av våra åtta mottagningar ger hjälp i tid enligt vårdgarantin. Och bara 60 procent når fram i telefon. Också detta är oförsvarbart ur ett trygghetsperspektiv.

I mars började akuten i Malmö låsa dörren på nätterna. En nödvändig åtgärd för att öka patienternas och vårdpersonalens trygghet. För två år sedan blev en sjuksköterska misshandlad på jobbet. Gängvåldet och skjutningarna påverkar även Region Skånes personal på jobbet. Liksom attackerna mot blåljuspersonal i förorterna. Här ska vi vara ärliga med att ytterst är det en fråga för staten att upprätthålla säkerheten för vårdpersonal, genom en omfattande polisnärvaro. Kristdemokraterna vill också ge kommuner möjlighet att införa egna kommunala polisstyrkor, vilket inte minst skulle minska behovet av väktare.

Skåne måste byggas upp av starka och självständiga familjer som stöds av det offentliga när det krisar. Bara där kan de värderingar som ger näring åt vår trygghet och frihet växa fram. Personligt ansvar, god moral och omsorg och tillit till medmänniskor.

Och samhället måste återta kontrollen och stoppa den utveckling som gör att akutsköterskor blir misshandlade på jobbet. Här är det staten som måste agera: Utöka antalet poliser, ge skånska kommuner möjlighet att anställa kommunala poliser. Att samhället skyddar medborgare som sköter sig ska synas på gator och torg. Och på Region Skånes sjukhus.