Lars Lundberg (KD), alliansens ledande företrädare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

Idag behandlade regionstyrelsen en motion som Kristdemokraterna och Alliansen i Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsnämnd lämnade in i vintras: Motion om tillgänglig region för personer med hörselnedsättning.

Bakgrunden till motionen var att brukarorganisationer kritiserat Region Skåne för att regionens möteslokaler inte är anpassade för att ge bästa möjliga service till personer med hörselnedsättning. Motionen begärde en utredning om hur Region Skånes lokaler kan tillgänglighetsanpassas för personer med hörselnedsättning och att resurser för detta ska anvisas för att åtgärda brister som påvisas i utredningen. Och regionstyrelsen föreslog idag regionfullmäktige att bifalla motionen.

– Det här är en fråga om värdighet och demokrati. Beslutet ger fler möjlighet att delta i den demokratiska processen på lika villkor. Man ska inte vara utestängd för att man har en hörselskada, säger Lars Lundberg (KD), som är alliansens ledande företrädare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

Motionen bifölls i enighet över blockgränserna.

– Det är fantastiskt att den kunde bifallas oavsett politisk gruppering. Ett tydligt ställningstagande för bättre tillgänglighet, säger Lars Lundberg (KD).