Ing-Marie Nilsson Axelsson

Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) i regionfullmäktigedebatten om Budget 2016.

Skåne är i många avseenden delat. I väster är befolkningen yngre och högre utbildad, men på många håll är andelen förvärvsarbetande låg. Det finns problem med matchningen på arbetsmarknaden, vilket gör den skånska ekonomin inte når sin fulla potential. Med sysselsättning och produktivitet på rikssnittets nivåer hade Sveriges BNP ökat med 40 miljarder kronor, lika mycket som Region Skånes årliga omslutning.

I östra Skåne är befolkningen äldre. Här finns ett mer traditionellt näringsliv än i väst, med lägre produktivitet. Samtidigt är resursutnyttjandet bättre än i väst. Rörligheten mellan de bägge halvorna är inte alls så hög som den kunde vara.

– Det är som att det går en barriär rakt igenom Skåne, mellan öst och väst, säger Kristdemokraternas regionfullmäktigeledamot Ing-Marie Nilsson Axelsson, som i den nyss avslutade budgetdebatten pratade om att hela Skåne, inte bara den västligaste delen, måste få leva.

– Vi pratar mycket om att riva gränserna över Öresund och det är bra. Men för att Skåne ska nå sin fulla potential på sikt måste vi dra nytta av den erfarenhet som finns i östra Skåne och förbättra matchningen över hela Skåne.

Region Skåne kan till exempel bidra med bättre transporter. Kristdemokraterna och Alliansen vill att hela väg E22 ska ha motorvägsstandard. Kollektivtrafiken måste fånga upp de mer glesbefolkade delarna i östra Skåne för att se till att fler lättare kan arbetspendla och nå samhällsservice.

– Just nu har vi över 200 biljettzoner i den skånska kollektivtrafiken. Malmös innerstad är till exempel en zon, vilket gör att det blir mer fördelaktigt för en boende i Malmö att pendla till jobbet än en boende i Östra Göinge. De östra delarna och mitten av Skåne kan inte betraktas som en vit fläck om Skåne ska nå sin fulla potential, säger Ing-Marie Nilsson Axelsson.