Patienter med hjärtsvikt ökar i antal och är den vanligaste orsaken till att patienter över 65 år är inneliggande på sjukhus. Åtta av tio personer är över 75 år och de flesta drabbas som en följd av sin hjärtsvikt av någon annan sjukdom. Ökningen av drabbade beror dels på den åldrande befolkningen och dels på den medicinska utvecklingen som lett till att fler kan leva längre med sjukdomen. Dödligheten är högre än för cancer.

Vi vill få till ett mer systematiskt och tryggt omhändertagande av dessa patienter i den nära vården, ute på vårdcentralerna och på så vis minska sjukhusinläggningarna. Därför får hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inrätta en tilläggsackreditering i Hälsovalet 2014, så att vårdcentralerna kan förstärka sitt arbete på området. Det är ett viktigt steg framåt och helt i linje med vår devis om ”mer vård nära”.