På hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 21 mars får hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda införandet av konceptet Äldrecentraler. Femklövern vill se hur man genom särskild certifiering eller så kallad ackreditering kan få vårdcentralerna att profilera sig mer. Utredningsuppdraget skall redovisas senast i december i år.

Kristdemokraterna har drivit frågan:

– Vi vill fortsätta att förbättra vården för denna växande grupp. Ett av verktygen blir detta nya koncept med profilerade äldrecentraler. Intresserade vårdcentraler kommer att avkrävas ett visst innehåll och en viss standard för att få kalla sig för äldrecentraler. Vi utreder nu vilka krav som ska gälla och hur vi bäst stimulerar vårdcentraler som vill ha denna nisch att nå kraven, avslutar Birgitta Södertun (KD).

Ungefär en kvarts miljon skåningar är 65 år eller äldre. Gruppen äldre multisjuka beräknas öka kraftigt inför framtiden vilket ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Ansvaret för en välfungerande patientprocess ligger framförallt på primärvården i samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården men ett samarbete behövs även med sjukhusen.

Om tryggheten för de äldre patienterna ska öka måste resultaten fortsätta att förbättras inom en rad nyckelområden som har stor betydelse äldres välbefinnande. Planerade besök i hemmet och regelbundna läkemedelsgenomgångar är exempel på sådana nyckelområden.  Konceptet med äldrecentraler ska ”trigga” vårdcentraler att jobba med äldres hälsa samtidigt som ska det bli tydligare för patienterna var kvaliteten är hög.