På lördagen (26 januari) publicerades en osaklig ledarartikel av Eva Franchell i Aftonbladet. Artikeln slirar på sanningen om de rådande förhållandena inom skånsk sjukvård och förbiser helt de omfattande förbättringar som, med stort kristdemokratisk inflytande, skett sedan maktskiftena på regional och nationell nivå 2006.

Förhållandena på en del av akutmottagningarna, primärt Skånes universitetssjukhus (SUS), är till stora delar ej tillfredsställande. Inflödet är stort och det dröjer helt enkelt för lång tid innan den vårdsökande får hjälp. Vi tar detta problem på största allvar och är därför glada över att man vid SUS nu initierar ett omfattande projekt för att radikalt minska väntetider och få till bättre vårdflöden: Projektet akuta vårdflöden. Mer information om detta går att läsa på denna länk. Förutom att vården i sin helhet fått stora resurstillskott (den totala ökningen sedan sedan 2006 är 5,2% med hänsyn till inflation), så har vi specifikt tillfört primärvården pengar för att vårdcentraler ska ta emot fler patienter och därigenom avlasta akutmottagningarna.

Tillgängligheten till vården i Skåne har dramatiskt ökat tack vare Femklövern i Region Skånes och kristdemokraterans politik. Sedan vi införde Hälsovalet 2009 har drygt 25 nya fullödiga vårdcentraler etablerats i Skåne. Därtill har antalet filialer nästan fördubblats. Primärvården kommer även fortsatt att vara ett prioriterat område för att ge vård närmare den enskilde patienten. Mer av den specialistvård som idag sker på sjukhusen skulle kunna ske på vårdcentraler.

Hela ledarartikeln i Aftonbladet andas att skånsk sjukvård är i kaosläge och att Femklövern i Region Skåne, Alliansen på nationell nivå och Kristdemokraterna inte gjort något för att förändra densamma. Inget kunde vara mer fel – låt oss till exempel titta på kösituationen vid de skånska sjukhusen. Sedan maktskiftet 2006 har exempelvis kömiljarden, som bidragit till dramatiska köminskningar (även i Skåne) , införts av regeringen. Det finns ingen tillförlitlig statistik gällande vårdköer innan 2005, men i augusti detta år var antalet patienter i Skåne som fick vänta i mer än 90 dagar på besök i vården 12500. Sju år senare var siffran 9100. Trenden är ännu tydligare och mer dramatisk när det gäller operationer: Här har utvecklingen gått från 12500 väntande i mer än 90 dagar till 3700.

Tack vare Lagen om valfrihetssystem (LOV), som på initiativ av Kristdemokraterna infördes av regeringen 2008, har vi i Skåne kunnat införa ett flertal vårdvalssystem, som ger makt och inflytande till den enskilde medborgaren att kunna välja att utföra exempelvis sin offentligt finansierade gråstarrsoperation även hos privata utförare med ackreditering. Vårdval har i Region Skåne även införts för barn- och ungdomstandvård, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, mödrahälsovård, barnavårdscentraler, hörapparatsutprovning, psykoterapi och smärtbehandling. Antalet åtgärder har som en följd av denna flytt av vården närmare den enskilde patienten, ökat stort – se exempelvis statistiken rörande gråstarroperationer nedan:

katarakter

Värt att nämna angående det som av Aftonbladet Ledare kallas ”kaos” i den skånska sjukvården är också beskeden i Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser, som årligen jämför kvaliteten i sjukvården i olika svenska landsting och regioner. Region Skåne ligger runt riksgenomsnittet i de flesta jämförelser, men utmärkelser sig också speciellt när det rör läkemedelsbehandling av äldre, strokevård och antalet självmord, där trenden är mycket positiv för vår landsända. Framför allt utvecklingen inom det förstnämnda har varit positivt, något som kan tillskrivas vår satsning av resurser till läkemedelsgenomgångar inom sjukvårdens ersättningssystem.

I Aftonbladet Ledares artikel talas även om att Region Skånes ”politiker sänkt sjuksköterskornas löner” och något som kallas för den ”skånska lönesänkarpolitiken”. Att drygt 30 sjuksköterskor på barnintensiven vid SUS i Lund sagt upp sig nämns också. Bakgrunden är de pågående förhandlingarna kring nya arbetstidsavtal runtom i organisationen, med målet att minska antalet och variationen mellan olika lönemodeller i densamma. Detta leder till minskat krångel och lägre administrationskostnad. Det Eva Franchell missar i artikeln är dock att de sjuksköterskor som idag arbetar på barnintensiven och drabbas av lägre lön som en följd av förändringen kommer att kompenseras för inkomstförändringarna. Det blir alltså inte frågan om några sänkta löner för sjuksköterskorna.

Till sist kan man undra hur noggrann Eva Franchell varit i sin faktakoll, då hon exempelvis i sin artikel hävdar att Region Skåne har rikets lägsta landstingsskatt. Kristdemokraterna har visserligen ingen principiell invändning mot låg skattesats, men om Eva Franchell gjort sin hemläxa hade hon sett att såväl Norrbottens (10,18%) som Västerbottens läns landstings (10,30%) har lägre skattesats än Region Skåne (10,39%). Det står för övrigt att läsa i Eva Franchells egen tidning: Så hög blir din landstingsskatt 2013.