Sedan en tid tillbaka har det livligt diskuterats hur våra äldre tas om hand i dagens samhälle. Och detta med visst fog eftersom det finns mycket som måste förbättras. Som kristdemokrat anser jag att de offentliga resurserna skall koncentreras dit där de tydligaste behoven finns. Av den anledningen är det också en självklarhet för mig, och för den övriga femklövern, att arbeta för åtgärder som kan förbättra vardagen för de mest sjuka äldre. En värdig vård kräver i grund och botten att vårdpersonalens kompetens är hög och omhändertagandet sker mer samlat än idag.

Att leva ett långt liv blir för allt fler en självklarhet. Vi vet också att risken att drabbas av sjukdomar ökar med åldern och därför är förebyggande insatser för äldres hälsa viktiga. I Region Skåne driver vi kristdemokrater på i frågor som rör de äldres rätt att få en vård där de särskilda behoven och självbestämmandet står i centrum. I regeringen har vi lagt stort fokus på frågan och nyligen fick vi igenom en äldresatsning som innebär att vi genom pengar uppmuntrar kommuner och landsting att göra äldrevården mer sammanhållen.

Idag inviger jag den geriatriska kliniken i Malmö. Det är en unik nysatsning där de äldre patienterna, och deras specifika problem, får stå i centrum. Avdelningen får 17 unika vårdplatser och är den första i sitt slag på 15 år. Ofta har de äldre patienterna flera olika sjukdomar och otydliga symptom, vilket gör dem svårbehandlade och nedprioriterade. Därför kommer det finnas olika spetskompetenser på avdelningen med möjlighet att hantera komplexiteten. Ambitionen är tydlig: de äldre ska kunna läggas in direkt utan att passera akuten eller bollas runt mellan olika sängplatser. Det handlar om att säkerställa ett relevant omhändertagande direkt, och därmed undvika onödigt lidande.

Genom en geriatrisk klinik sätter vi fokus på de äldre och deras situation. Det blir ett kvalitetslyft för vården av våra gamla och då speciellt för de allra mest sköra patienterna. Vi skapar nu goda förutsättningar för en värdig vård som kommer att ge många patienter livskvalitet och möjlighet till egna val. En tydlig indikator på verksamhetens viktiga funktion tror jag kommer att märkas inte minst i när det kommer till återinläggningar av äldre patienter. Det är något som på sikt kan gynna hela hälso- och sjukvården. Kristdemokraterna och femklövern satsar på de äldre och rustar för framtidens vårdbehov. Det kan alla lita på.

Birgitta Södertun