Publicerad i HD, 10 maj 2011

Mycket är bra inom skånsk hälso- och sjukvård. Regionens bokslut för 2010 visar på ökad tillgänglighet, mer patientmakt genom fler vårdval och förbättrad geriatrisk kompetens, för att nämna något. Som kristdemokrat, och del av den styrande femklövern, är jag stolt över denna utveckling och att vi därtill har kunnat åstadkomma detta utan att höja skatten.

Samtidigt kvarstår problem att hantera. Om det råder ingen tvekan. Socialstyrelsen och de skånska sjukhusen är tydliga i deras besked till oss: Vårdplatssituationen är ett gissel, speciellt i Helsingborg och på Skånes universitetssjukhus (SUS). Konsekvensen blir överbeläggningar och vård på fel avdelningar, som i sin tur kan innebära såväl patientsäkerhetsrisker som arbetsmiljöproblem. Detta kan inte accepteras.

Skåne är förvisso långt ifrån ensamma. Därför har min partiledare, socialminister Göran Hägglund (KD), uppmanat samtliga regioner och landsting i landet att ta sitt ansvar och bringa reda i platsbristen. Detta ansvar måste vi i Skåne naturligtvis ta – inte för Görans skull, utan för patienternas skull.

Under våren har arbetet kring vårdplatser pågått på bred front i Region Skåne. En arbetsgrupp har kommit med en analys av situationen. 51 nya platser är redan beslutade om för 2011 och 2012. För att täcka behovet som uppkommer av till exempel en åldrande befolkning, krävs lika många till inom en femårsperiod. Detta under förutsättning att vi samtidigt gör insatser för att frigöra existerande platser och använda dessa mer genomtänkt.

Det handlar om en rad olika åtgärder, däribland följande, för att nämna några:

-Förändrade utskrivningsrutiner så att fler utskrivningar kan ske i början av veckan och på förmiddagar. Det är då överbeläggningarna är som störst.

-Omfördelning av vårdplatser så att de används mer optimalt. Ett nytt IT-stöd kommer att underlätta en sådan analys.

-Ökad kompetens på akutmottagningarna.

-Ökad andel dagkirurgi. Analyser visar att ett sådant utrymme finns och att det kan minska behovet av slutenvårdsplatser.

Klart är att Skåne behöver fler vårdplatser för att kunna garantera medborgarna rätt vård i rätt tid. Klart är också att det inte bara handlar om mer pengar eller slentrianmässig utbyggnad. Det måste ske på rätt sätt, med rätt kompetens. Därtill måste insatser göras för bättre arbetssätt, så att platser kan frigöras och användas mer optimalt. Det finns en klar insikt om problemet. Nu måste vi växla ut denna klara insikt i tydlig handling.

Birgitta Södertun (KD)
regionråd i Region Skåne