Birgitta Södertuns bokslutstal, regionfullmäktige, 3 maj 2011.
Det talade ordet gäller.

Fru ordförande, ledamöter, åhörare

Ett på många sätt positivt bokslut kan läggas till handlingarna. Överskott för fjärde året i rad. Ökad produktivitet och plusresultat för vården. Det tål att upprepas: Det är unikt i Region Skånes historia. Samtidigt bär framtiden många utmaningar med sig. Ekonomiskt ansvarstagande är, och kommer att vara, A och O. Vi i femklövern har tagit detta ansvar i en tid då motsatsen kanske varit lockande.

Låt mig rikta ett tack till alla anställda ute i verksamheterna som dagligen sliter för att leverera kvalitet. Ert kunnande är oumbärligt, inte minst när förändringar krävs. Att ni gör ett bra jobb bekräftas på många ställen i detta bokslut. Tack också till Regiondirektören med personal för goda insatser.

Ofta sägs det att svensk vård håller världsklass, men att det tar för lång tid att komma till den.

Så är det, men framsteg sker. För även om inte alla mål uppnås, så är trenden tydlig: skånsk vård blir mer tillgänglig till följd av våra åtgärder, och till följd av dom drivkrafter för nya arbetssätt som kömiljardsarbetet har inneburit. Genom målinriktat arbete erhöll vi 100 miljoner i ersättning. Delar av dessa pengar bör nu givetvis komma tillbaka som uppmuntran till avdelningar som lyckats väl.

En tillgänglig vård måste fortsatt vara prio ett . Det handlar om mindre av väntan på akuten och mer av vård på primärvårdsnivå.

Överviktoperationerna har blivit en akilleshäl. Väntetiderna är oacceptabla och måste kortas. Samtidigt vill jag vara tydlig: För framtiden bör vi ta ett större helhetsgrepp kring problemet med fetma. Operation kan absolut vara motiverat, men det får aldrig bli till en Quick fix. Även om vi har kommit ganska långt med det förebyggande hälsoarbetet, bland annat genom hälsosamtal och Fysisk aktivitet på recept, så det finns mer att göra för att detta ska bli en naturligare del av vården.

En värdigare vård för våra äldre är en kristdemokratisk hjärtefråga och under året har en rad steg tagits i rätt riktning. Bland annat handlar det om ökad geriatrisk kompetens, fler läkemedelsgenomgångar och tillgänglighet till minnesmottagningar i Skånes alla hörn.

2010 klarade vi målet för den förstärkta vårdgarantin inom BUP och det är med rätta att ambitionerna högre än de nationella målen. Barn och unga som lider av psykisk ohälsa är en knäckfråga ur många aspekter. Frågan är komplex och rör allt från arbetsmarknadspolitik till familjestöd. Samverkan med till exempel kommunerna har intensifierats för att kunna fånga upp problemen så tidigt som möjligt med etablerandet av fler familjecentraler.

Med ett hälsoval under ständig utveckling ökar valfriheten för den enskilde, något som skåningen utnyttjade i ökad utsträckning det gångna året. Vår utgångspunkt bör alltid vara att sätta patientmakten främst. Men här är också patientsäkerhetsfrågorna avgörande. 2010 accelererades arbetet för en säkrare vård såväl nationellt som regionalt, men det är ett område där vi har mycket kvar att göra innan vi kan känna oss nöjda.

Region Skånes folkhälsoarbete syftar till att öka förutsättningarna för god hälsa på lika villkor. Den största utmaningen är att förbättra hälsan för dem med mest ofördelaktig situation. Folkhälsoarbetet ger effekter på lång sikt, men en frisk befolkning är helt avgörande för att skapa tillväxt och därmed ett konkurrenskraftigt Skåne.

Vi vet att skåningen sticker ut till exempel gällande fetma och rökning. Vårt arbete handlar om att skapa förutsättningar för goda val och personligt ansvarstagande. Under året har en rad satsningar genomförts i samverkan med kommunerna och en rad andra aktörer, däribland skåneidrotten.

– Främjande av goda matvanor bland unga, barn och äldre genom olika satsningar

– Satsningar för att minska ungas alkoholkonsumtion

– Främjat fysisk aktivitet och sundare vanor genom bland annat projekten Skåne Lyfter och Senior Sport School

Låt mig också nämna att 2010 var året då vi ingick en överenskommelse med den idéburna sektorn och till slut blev en permanent region. Två viktiga minnesmärken i regionen historia.

Låt mig avslutningsvis tacka min företrädare Rolf Tufvesson för hans arbete under 2010, inte minst kring att öka den skånska makten över kulturmedlen. Det, liksom mycket annat, var glädjande under 2010.