Kommunalt handlingsprogram

 

Vi har under lång tid varit med och format politiken i Örkelljunga kommun, där vi har tagit ett stort ansvar. 

 

 

 

 

 

Kristdemokraterna i Örkelljunga

 

Vårt Samhälle

 

Vi vill…

… producera klimatsmart energi – solceller. Vid all nybyggnad i kommunal regi ska fastighetens elbehov och uppvärmning ske med hjälp av smart energi.

… att vid etablering av vindkraftverk ska vindkraftsplanen följas, det vill säga i redan bullriga områden som längs motorvägen.

… stödja byalagens initiativ att skapa attraktiva och levande bygemenskaper.

…fortsatt att bidraget betalas ut i nuvarande omfattning till enskilda vägar för att bevara en levande landsbygd.

… stärka den lokala infrastrukturen med internetuppkoppling och arbeta för att det blir spårbunden trafik till Örkelljunga.

… arbeta för etablering av laddningsstationer för elbilar och tankstation för biogas.

… ha ambulans som är stationerad i Örkelljunga för att erhålla en förkortad insatstid.

… verka för att folktandvård erbjuds eleverna i Örkelljunga, antingen genom mobil eller stationär tandläkare..

…utveckla möjligheter till rekreation i skog och mark. Naturvårdsgruppens arbete att välja ut ett antal biotoper är en viktig insats för att värna den biologiska mångfalden .

…. arbeta för en dialog med migrationsverket innan eventuellt nya asylboende öppnas.

…. att avtalet med Migrationsverket ska fortsatt omfatta 25 flyktingar årligen och att flyktingmottagningen ska ge kunskap om svenska värderingar och svensk lag.

…värna utbildningscentrum, som är ett viktigt nav för Örkelljungas framtida utveckling. Där sammanförs elever med företagen i kommunen.

…ha förvaltningschefer som har tillräckligt med utvecklingsresurser

…bidra till att infartsvägarna till Örkelljunga kommuns orter blir attraktivare

…titta på förutsättningar för att bygga en simhall som ansluts till allhallen (heter numera #Forum)

 

 

Barn och ungdomar

… framhålla barns och ungas behov av närvarande vuxna.

… arbeta för en större mångfald av barnomsorgsformer i kommunen.

… utveckla föreningslivet så att det möter fler intressen hos både pojkar och flickor.

… att kommunen blir samarbetspartner med Maria Nordväst i Helsingborg på lika villkor med andra kommuner i regionen. Genom detta ska ungdomar och föräldrar få möjlighet att söka hjälp och råd mot missbruk.

 

Med skolan

… utnyttja de fördelar Utbildningscentrum erbjuder för att sammanföra elever med bygdens företagare och därmed vara ett nav för Örkelljungas utveckling.

… medvetet och tillämpat arbeta med skolans kristna värdegrund som garanterar alla elevers lika värde och individuella olikheter.

… ge skolpersonal befogenheter och kontinuerlig vidareutbildning för att hantera situationer med hot, mobbning och orättvisor.

… ge stöd åt både låg- och högpresterande elever så att alla kan blomma ut i sin fulla kompetens.

… värna friskolors jämbördiga ställning med kommunala skolor och bibehålla valmöjligheten.

… kompensera för platsbristen på förskolorna som uppstod efter att vårdnadsbidraget slopades.

Med äldre

… att alla ska kunna åldras med trygghet och värdighet.

… utöka Daglig verksamhet i äldrevården.

… arbeta för att bostäder anpassade för äldres behov byggs.

 

Med miljön

… fortsätta att producera klimatsmart energi med t.ex. solceller. Vid alla nybyggnationer i kommunal regi ska elbehov och uppvärmning ske med hjälp av smart energi.

… fortsätta naturvärdsgruppens arbete att välja ut ett antal biotoper och därmed göra en viktig insats för den biologiska mångfalden.

…fortsätta värna närproducerade råvaror i kommunens alla kök.

Med landsbygden

… stödja byalagens initiativ att skapa attraktiva och levande bygemenskaper.

… skapa förutsättningar till en levande landsbygd och förenkla för de enskilda vägföreningarna.

… öka den tid ambulansen är stationerad i Örkelljunga för att erhålla en förkortad insatstid och avlasta räddningstjänsten.

…fortsatt byggnation i småorterna.

Med tätorten

… försköna den del av centrum som idag är industrifastigheter.

… lyfta fram Pinnåns kvalitéer i centrum.

… se över hastighetsbegränsningar i centrum.

… arbeta för ökad polisnärvaro.

 

Med integrationen

… erkänna problematiken kring invandringen och vidta åtgärder utan att låta enskilda individer falla för generaliseringar.

… ta emot den flyktingkvot vi blir tilldelad och involvera förenings- och näringslivet i större utsträckning för en hållbar integration med arbete och egen försörjning.

… belysa skyldigheter och rättigheter och informera om vårt samhälles kristna värdergrund.

…jobba för att alla tillsammans bidrar till samhällsbygget.

… uppmuntra de fantastiska insatser näringsliv, föreningsliv, församlingar och enskilda gör för att möta enskilda människor med värdighet.

 

Med näringslivet

…fortsätta skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat.

…beredskap att erbjuda mark för företagsetablering.

…stärka samarbetet mellan kommun och näringslivet.

 

För oss alla

… mer aktivt marknadsföra de fördelar det innebär att bo i Örkelljunga kommun.

… erbjuda tomter med attraktiva lägen.

… arbeta för att ingen ska fastna i bidragsberoende.

… kommunalt anställdas tjänstgöringsgrad ska kunna anpassas efter livsomständigheter och behov.

… bibehålla lågt skattetryck och god samhällsservice utan onödig byråkrati.

 

Detta har skett efter initiativ av kristdemokraterna under den gångna mandatperioden

på vårt initiativ har följande blivit till:

– pengar till skolan för att stärka elevhälsan

– fiber till alla hushåll på landsbyggden

– pengar till fler evenemang på Forum

– gett pensionärer möjlighet att äta på våra småskolor.

– gett möjlighet till övernattning i idrottshallar genom godkända brandlarm

– motsatt oss miljöförbundets taxahöjning

– varit med på initiativ till mötesplats Pinnåpark

Vidare driver vi bland annat frågor om

– Solcellspark

– uppfräschning av måltidsmiljöer i skolorna.

– rättvisa föreningsbidrag