Utbyggnad av bredband (fiber) på landsbygden

Fiberutbyggnaden i Örkelljunga har börjat ta fart under året genom initiativ från olika byaföreningar (fiberföreningar) i samarbete med Svenska Stadsnät och man är nu igång att gräva ner fiber i tätorterna.

På landsbygden behövs det en högre täckningsgrad av abonnenter för att Svenska Stadsnät ska vara beredda att gå in. För att en utbyggnad av fiber på landsbygden ska vara möjlig behövs det göras en ansökan till länsstyrelsen för att få del av de statliga medel som har avsatts för att 90 % av Sverige ska ha tillgång av fiber innan 2020, vilket är statens mål för fiberutbygganden. Målet för Skåne är 95 %.

Vår uppfattning är att fiberutbyggnad är avgörande för Örkelljungas framtid som ort och att kunna vara en kommun med levande landsbygd med möjlighet för företag att kunna finnas kvar på landsbygden och ge unga människor möjlighet att kunna bo utanför tätorten och ges möjlighet att vara uppkopplad över nätet för studier och företagande.

Kommunfullmäktige antog en bredbandsstrategi 2013-09-30 för Örkelljunga kommun 2014-2020, och beslutade att det årliga anslaget 2014-2020 om 900 000 kronor skall delas upp på 500 000 kronor för investering och 400 000 kronor för drift. Det totala investeringsanslaget blir därmed 3 500 000 kronor. Anslagen hanteras i budgetarbetet.

Några fiberföreningar har ansökt om medel ur det statliga anslaget men fått avslag bland annat p g a brister i ansökan.

En landsbygdsutvecklare och bredbandsstrateg har anställts från den 1 augusti 2016, vilket vi via budgetarbetet har medverkat till.
Vi menar att kommunen ska vara drivande och ta helhetsgreppet om utbyggnaden av fiber på landsbygden

I den parlamentariska landsbygdskommittén delbetänkande (SOU 2016:26) sägs att
Om det ska finnas levande, aktiva och växande landsbygder i Sverige måste vi skapa mer likvärdiga livsvillkor i hela landet.

Landsbygdskommittén betonar också att landsbygderna behöver ha likvärdig tillgång till digital infrastruktur med hög överföringskapacitet, kommersiell och offentlig service, bostäder och utbildningsmöjligheter som boende i de mer tätbefolkade delarna i landet.

Vi undertecknade partier Kristdemokraterna och Centerpartiet tycker att det är nödvändigt att Örkelljunga som landsbygdskommun fortsätter arbetet att påskynda utbyggnaden av den digitala infrastrukturen till 100 % så att vi som kommun blir konkurrenskraftiga ur ett skånskt perspektiv.

Våra fullmäktigegrupper föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att Örkelljunga kommun är drivande och tar helhetsgreppet om utbyggnaden av bredband(fiber) på landsbygden
Örkelljunga 2016-09-14

Christer Unosson (KD) Tomas Nilsson (C)