Motion till kristdemokraternas riksting 2019

Minska antalet aborter genom att låta det abortförebyggande arbetet i
Tyskland vara en förebild för Sverige.

 

Rikstinget föreslås ge partistyrelsen i uppdrag

Att verka för att det abortförebyggande arbetet i Tyskland får stå som förebild och utgöra grund för kristdemokraternas opinionsbildning med syfte att minska antalet aborter i Sverige

I principprogrammet står det att läsa: ”Målet ska emellertid vara ett samhälle där aborter inte efterfrågas, Samhällets uppgift måste vara att genom förebyggande arbete minska oönskade graviditeter samt att erbjuda bästa möjliga stöd för att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter ska utgöra hinder för att fullfölja graviditeten. I detta sammanhang är det också centralt att arbeta för ett barnvänligare samhälle där föräldraskap på olika sätt underlättas och uppmuntras.”

Tyvärr har det visat sig att samhället inte har lyckats få ner antalet oönskade graviditeter. Aborttalen ligger i Sverige mellan 35 000-38 000 årligen. Det förebyggande arbetet sker i första hand genom preventivmedelsrådgivning, vilken kanske är den enda abortförebyggande metod som praktiseras, och ingenting tyder på att antalet aborter är på väg ner. Ett annat viktigt stöd som erbjuds är stödsamtal med en kurator eller psykolog innan aborten och detta erbjudande gäller också fadern. Stödsamtalen är frivilliga.

Sverige har de högsta aborttalen i Norden och i ett europeiskt perspektiv är det inte många länder som har fler aborter per 1000 kvinnor i fertil ålder än Sverige.
Ett land som sticker ut i Europa på ett positivt sätt är Tyskland som bara har en fjärdedel så många aborter per 1000 kvinnor i förhållande till Sverige. Aborttalen i Tyskland är minskande.

I Tyskland har man obligatorisk rådgivning och tre dagars väntetid innan kvinnan fattar beslut om abort eller låter graviditeten fortsätta. Samtalet ska ske i god tid före 12 veckan som är den tillåtna abortgränsen i Tyskland.

Jag tror att tyskarnas framgång med minskning av antalet aborter ligger just i samtalets möjlighet. En metod som inte kan överskattas och som i andra sammanhang inom såväl sjukvården, socialtjänsten som psykoterapin är en framgångsfaktor.

Kvinnan mår bättre om hon kan fatta ett genomtänkt beslut, som hon kan leva med oavsett vilket beslut hon tar.

Jag menar att vi kan lära av Tyskland när det gäller det abortförebyggande arbetet i Sverige? Jag vill gärna se att deras tankesätt kan utgöra grund för opinionsbildning här och vara en fråga som vi kristdemokrater driver.

Örkelljunga 2019-02-09

Christer Unosson

Motionen bifölls på Örkelljunga partiavdelnings årsmöte 2019-02-11