Kaiza Erik o Margareta

Kristdemokraterna i Höör är del av den världsomspännande rörelse som är kristdemokratin. Vi är ett värdeorienterat borgerligt parti som arbetar för ett samhälle med familjen i centrum och mer personligt ansvar.  Vårt partinamn förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning om partiet är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Så är det naturligtvis inte. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet. Våra viktigaste politiska områden är; värdig vård och omsorg, valfrihet och rättvisa för familjen och ett blomstrande näringsliv för välfärd. Till detta lägger vi ett område som berör oss alla; skolan. Här finns det mycket att göra och det börjar bli bråttom!

Kristdemokraterna i Simrishamn ser gärna fler engagerade för vår sak. Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill göra en insats för att förändra styret av Simrishamn.

Vår partiavdelnings ordförande är Erik Mårtensson. Vi representeras i kommunfullmäktige av Kaiza Nilsson.

Vår politik

Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola.

Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. Föräldrar som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det. Vi vill stärka familjedaghemmen och skapa ökade valmöjligheter med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag. Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling, klotter och dålig skolmiljö är en nödvändighet.

För att Höör ska utvecklas och bli attraktivt behövs fler jobb och högre tillväxt. Vi vill skapa ett näringslivsklimat som uppmuntrar nya idéer och underlättar för entreprenörskap och företag. Det hjälper även våra unga in på arbetsmarknaden. Barnperspektivet ska beaktas när det gäller alla beslut som på något sätt påverkar barnens situation.

 

Förslag för en bättre kommun

  • Vi vill påskynda utbyggnaden av fibernät i hela Höörs kommun. En väl utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd
  • Garantera valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng.
  • Ett starkt näringsliv är en garant för nya arbetstillfällen. Vi vill förbättra företagsklimatet för både små och stora företag i vår kommun.
  • Valfrihet har införts när det gäller utförare av servicetjänster. Vi vill nu att samma valfrihet införs för val av hemtjänstutförare.
  • På någon del av ”bygglandsområdet” vill vi se en snar uppbyggnad av billiga och mindre bostäder för att avhjälpa den bostadsbrist som finns i kommunen.
  • Vi vill erbjdua föräldrautbildning för föräldrar till barn både i förskoleåldern och tonåren. Stärkta föräldrar gynnar både föräldrar och barn.
  • För att främja integrationen i samhället för våra ensamkommande flyktingbarn vill vi att kommunen erbjuder t ex kontaktfamiljer och läxhjälp till barnen.
  • Enligt socialtjänstlagen ska omsorgen om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi vill att en s k värdighetsgaranti införs i Höörs kommun.