FRÅN TEORI TILL PRAKTIK – om att införa Barnkonventionen i det dagliga arbetet.

RÄDDA BARNEN – Agneta Åhlund

BARNKONVENTIONEN I KOMMUNEN

Cecilia Ljung folkhälsostrateg i Karlskoga och Degerfors.

SE BARNEN I TID

Maria Larsson Barn och Äldreminister KD
Olika kommuner jobbar med barnkonventionen, med olika intensitet och på olika sätt.
Barn är unika det behövs ett särskilt arbete för att säkra deras rättigheter.
Kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga är inte hög, kunskapsspridning behövs.
Utveckling av praktiskt arbete för att tillämpa barnkonventionen på ett bra sätt är ett måste.

Regeringen har tagit fram strategi/riktlinjer som alla kommuner måste jobba efter
• barn ska kunna ge uttryck för sina åsikter
• barn ska få kunskap om sina rättigheter
• beslutsfattare ska ha kunskap om barns rättigheter
• beslut och åtgärder som berör barn ska följas upp
• beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om

Hur man kan jobba med lokalt arbete – lokalt barnombud
Lokala temadialoger med barn och ungdomsorganisationer
Barnhearingar
Barnens mötesplats
Barnchecklista
Barnskyddsrond
Ungdomsrapport
Barnbokslut

Att ständigt ha pressen på sig att visa resultat det bidrar till att saker blir gjorda.

HUR MÅR BARNEN?
1/3 uppger – de har ingen vuxen att prata med (tonåringar)
Det finns ca 385000 barn i hem med missbruk
Depression, ångest, ätstörningar ökar.

FAMILJEN / BARNKONVENTIONEN
• familjen och föräldrarna är de som har störst möjligheter att ge barn stöd och god utveckling
• föräldrastöd, hjälp att inte köra fast i sin relation barn/föräldrar, erfarenhetsutbyte med andra föräldrar,

REGERINGENS BARNSTRATEGI
• barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter
• kunskaper och arbetssätt för hur barns åsikter inhämtas
• trygg miljö
• metoder och arbetssätt anpassade till barnets förutsättningar
• möjligheter inte begränsas till tal utan kan inhämtas genom olika uttrycksmedel

Vi måste lära oss att lyssna på barn och planera för barns bästa i förgrunden!

Ha personliga möten!

Skolgången är en viktig skyddsfaktor för att inte hamna i kriminalitet mm.

Ungdomar som lever i tuffa omständigheter har många gånger ljusa drömmar och ser en ljus framtid. Vuxna behöver ge dessa drömmar stöd, lyssna på barnen.

En sammanfattning av vad Maria Larsson talade om: av Eva-Marie Lidén